Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Misyon

Vakıf misyonumuz bilgisine burada ulaşabilirsiniz 

Genel Bilgi ve Çalışma Sistemi

Vakıf=Hayırseverlik: İnsan haklarının en önemli konusu, tarihsel ve toplumsal miras, gördüğümüz dokunduğumuz değerleri topluma kazandıran miras. İnsanlığa duyulan sevgi, paylaşma ve gelecek nesillere aktarmadır.

Vakfımız 29 Nisan 1972 Tarihinde kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nde 170. Vakıf olarak onanmış 40 yıllık bir kuruluştur.

Bakanlar Kurulu tarafından 29.09.1989 tarihinde Kamu Yararı onaylanarak Vergi Muafiyeti tanınmıştır.

Yasalara Yönetmenliklere ve Resmi Senedine harfiyen uyarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tıp eğitimine ve hasta tedavisine katkı sağlamanın dışında başka bir faaliyet düşünmemiş, yapılan şartlı-şartsız bağışların tamamını Üniversite ve Fakülte Yönetiminin yönlendirdiği doğrultuda idari işlerin idamesi, hasta tedavisi ve eğitimin acil işlerine, insan gücü, cihaz, malzeme olarak belgesi karşılığı ödemeler yapılmıştır. İstanbul Üniversitesinin Sayın Rektörü Mütevelli Tabi Üyesi, Fakültenin Dekanı Vakfımızın başkanı olduğundan tüm faaliyetlerimiz yönetim zincirinin belirlediği gelir ve giderlere göre Vakfın amacına yönelik hizmet verilmektedir.

Hizmet Özeti ve Çalışma Sistemimiz

Çalışmalarımızı Kısaca 4 ana başlıkla değerlendirirsek;

Fakültemiz Öğrencilerine Yönelik

 1. Burs verilmesi( Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görevli Öğretim Üyelerinin yaptığı bağışlarla ve Vakfın katkısı ile burs verilmektedir.)
 2. Ders ve bilimsel kitapların bastırılmasına maddi yardım
 3. Sosyal organizasyonlara katkı(seminer, tören, ödüllendirme, albüm kurulu v.s)
 4. Öğrenci Kulüplerine destek

Anabilim ve Bilim Dallarına Yönelik

 1. Araç-gereç, kitap ihtiyacının karşılanması
 2. Bina bakım ve onarım ihtiyaçlarına katkı
 3. Medikal malzeme ve cihaz alımlarına destek
 4. Fakültemize acil personel temini

Fakülte Yönetimine Yönelik

 1. Ambulans ve diğer nakil araçların temini ile tamir ve bakımı
 2. Fakültemiz çevre tanzimi ve bakımlarına destek
 3. Teknik Hizmetler Müdürlüğüne malzeme ve alet temini
 4. Merkez Kütüphanesine kitap alımlarına katkı
 5. Yönetim birimlerine Bilgisayar, büro makineleri ve bunların sarf malzemeleri alımına destek olarak özetlenebilir.

Bu faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayacak mali kaynak ise; Bağışlardan(kişi ve kurumlardan)

 1. İşletmelerden
 2. Faiz ve Kira gelirlerinden
 3. Fakülte Öğretim Üyelerinin burs yardımlarından oluşmaktadır.

Vakfımız Vakıflar Genel Müdürlüğü teftiş kurulunca mutat olarak gerektiğinde Sosyal Güvenlik Kurulu Müfettişleri, Maliye Bakanlığı denetmen ve kontrollerince denetlenmiş ve çalışmaları küçük öneriler dışında daima takdirle karşılanarak ikaz bile görmemiştir.

Rektör, Dekan ve Anabilim Dallarından seçilen Mütevelliler Üyelerine her yıl tüm faaliyet gelir-gider bilgi ve belgeleri toplantıdan en az 15 gün önce sunulmaktadır. Dosyalardan da görülebileceği gibi TÜM GELİRLERİN TAMAMI CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNE DÖNMEKTEDİR.

Genel bilgi

Vergi Muafiyeti

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve Maliye Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu tarafından Vergi Muafiyetine sahip az sayıda ki Vakıflardan birisiyiz. Bunun özelliği Vakfımıza yapılan ayni ya da nakdi bağış tutarlarının bağış yapan kişi veya kuruluş tarafından net vergilerinden düşürülme imkânıdır. Bu durum bağış yapılmasını teşvik etmektedir.

Vergi muafiyetinin devam edebilmesi için yıl içinde elde edilen tüm gelirlerin (kira-faiz dâhil) en az %66’sının amaçlara ,%34’ünün de Vakfın yönetimi ve idamesi için harcanması mecburiyeti vardır. Ancak Vakfımız, 14 yıllık tabloda görüldüğü gibi, son iki yılda amaca yönelik harcamalarında %90’ları geçmiştir.

Ayrıca Maliye Bakanlığından cihaz almak için aldığımız fon müsaadesi vardır. Ancak %66’nın çok üstünde harcama yaptığımız için gelirlerinin neredeyse tamamı amaca yönelik harcandığından bu fonda maalesef yeterli para biriktirilememiştir. Maliye Bakanlığınca verilen fon müsaadesi, yalnızca yeminli mali müşavir ve Vakıflar müfettişlerinin verdiği raporlar doğrultusunda düzgün çalışan vakıflara verilmektedir.

Vakfımıza Gelen Talepler

Bilim Dallarının talepleri Ana Bilim Dallarına, oradan da Dekanlık makamına gelir. Dekanlık makamı uygun gördüğünü vakıf müdürlüğüne havale eder. Müdürlük eğer bu yazının içeriği daha önce Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve karar altına alınmışsa gereğini yapar.

Talep Yönetim Kurulundan geçmemiş yeni bir talep ise ve vakıf yasası, Vakıf Resmi Senedi (Tüzük) ile Maliye usullerine uygun ise Yönetim Kuruluna sunar; değil ise Genel Sekreter, Mali Sekreter ve Dekana bildirir. Tüm talepler Dekanlık makamından geçer.

Avanslar ve Kapatılması

Vakıfta şartlı bağışı olanlara veya bağışı olmayıp da fakültedeki hasta tedavi ve eğitimin idamesi için kullanılmak üzere yine Dekanlık makamının oluruyla nakit avans verilir.

Ve bu avansların kapatılması genellikle fatura, çok mecbur kalındığında ise kasa fişi ile yapılır. Avans kapatma yine Dekanlık makamı vasıtasıyla yapılır.

Miktar ise genelde döner sermayenin verdiği avans miktarını geçmemektedir (Acil ve elzem durumlar hariç).

Alımlar ve Yaptırılan İşler

İhale kanununa tabi olmadığımızdan, teklif alma usulü ile işleyişte Komisyon kurulmasını yararlı görmekteyiz. Bazı düşüncelerin önüne geçmek amacıyla Elektronik cihaz ve malzemeleri mümkün olduğunca büyük firmalardan almaya çalışıyoruz.

Demirbaşa giren bütün alımlarda, ödeme yapıldıktan sonra fatura fotokopisinin arkasına iliştirildiği teslim tutanağı yapılır ve bu tutanak fakülte ayniyatına geçirilmek üzere saymanlığa gönderilerek kayıt numarası alınır. Ancak bu kayıtlar ayniyattan çok geç olarak geri dönmektedir. Ayrıca, bu alımlar Vakfın yasa gereği tutması gereken defterler arasında olan Vakıf demirbaş defterine açıklamalı olarak yazılır.

2011 yılında demirbaşa gireceklerin 750,00 TL üstü olmasına karşın, bunun altında olsa bile, Vakfımız tüm demirbaşa giren alımları kayıt altına almaktadır. Yapılan iş, alınan malzeme veya cihazların ölçümünün, sayımının gerçekleştirilmesi ve onaylanması ilgili departmanın sorumluluğunda olup faturanın arkasının yetkililer tarafından imzalanması koşulu aranarak ödeme yapılır.

Yasal defterlerin dışında tüm evraklar günlük-aylık gelir-gider olarak da takip edilmektedir.

Para/Banka Durumu

Daha önce Cari (boştaki) hesabımız İş Bankası Cerrahpaşa Şubesinde bulunmakta; vadeli hesaplar ise yasa gereği devlet bankalarına yatırılmakta idi. Yeni yasaya göre banka seçimi riskleri almak koşulu ile serbest olduğundan cari hesabımız ve vadeli hesaplarımızın tamamı Cerrahpaşa İş Bankası şubesindedir.

Nakit durumuna göre 2 ya da 3’e ayrılarak 30-32 günlük vadede tutularak ödeme dengesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Ödemelerin tamamı muhasebeci-Vakıf müdürü ve Yönetim Kurulundan imza yetkisine sahip Muhasip Üye, Veznedar Üye veya Genel Sekreterin imzası ile çekle ya da banka talimatı ile direkt firma adına yapılmaktadır.

Ödemenin kime yapıldığı yasal olarak da ne zaman istenirse tespit edilmesi amacıyla ödemeler banka marifetiyle yapılmakta olup, elden hiçbir koşulda ödeme yapılmamaktadır.

Bağlı Olduğumuz Sistem

Resmi Senedimizde açıkça yazılan amaçlarımız doğrultusunda fakültemize destek sağlanmakta, yönetim ve çalışma biçimimizde yazılı maddelere uygun olarak yapılmaktadır. Yönetim Merkezi çalışanları Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulunun talimatı ve önerileri doğrultusunda çalışmaktadırlar.

Resmi Senedimiz 2004 yılında çıkan 5072 sayılı yasaya uygun olarak tekrar düzenlenmiş ve bu düzenleme mahkeme tarafından kabul edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır. İstanbul Üniversitesi içinde 22.01.2004 tarihli 5072 ve bu yasaya eklenen 17.09.2004 tarihli 5229 sayılı kanunlara uygun olarak senedini değiştiren ve uygulamaya başlayan ilk Vakıftır.

Tarihçe

Vakfımızın tarihçe bilgilerine menüden ulaşabilirsiniz

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin karşılaştığı mali ve idari güçlükleri yenmek düşüncesi ile 1972 yılında kurulmuştur. Bu vakıf zamanın Dekanı Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ’UN teşebbüsleri ve Fakülte içindeki bazı yardım derneklerinin katılımlarıyla gerçekleşmiş ve 29 Nisan 1972 tarihinde onaylanarak faaliyete geçmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Türkiye Cumhuriyetinin 170. vakfı olup 1989 yılında kamuya yararlı vakıf olarak onaylanmış ve Vergi Muafiyeti tanınmıştır.

1972 Tarihinde Kurulan Vakfın Kurucuları ve İlk Mütevelli Heyeti Üyeleri

Prof. Dr. Erol DÜREN
Prof. Dr. Cemi DEMİROĞLU
Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ (Dekan)
Prof. Dr. Derviş MANİZADE
Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLU
Prof. Dr. Dilek ONEL

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

1972 Tarihinden 2011 Tarihine Kadar Kurucu Üyeleri İle Yönetim Kurulu Üyelerinin Listesi

02.05.1972 Yönetim Kurulu Kurucu Üyeleri

1.Prof. Dr. Hikmet ALTUĞBaşkan
2.Prof. Dr. Derviş MANİZADEBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Erol DÜRENGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Cem’i DEMİROĞLUVeznedar –Muhasip Üye
5.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
6.Doç. Dr. Dilek ÖNERÜye
7.Selahattin SÜERÜye

08.07.1975 Tarihindeki Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Hikmet ALTUĞBaşkan
2.Prof. Dr. Derviş MANİZADEBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Erol DÜRENGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Dilek ÖNERMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Muhlis TUZLACIÜye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Cem’i DEMİROĞLUÜye

30.01.1986 Tarihindeki Yönetim Kurulu Üyeleri

1. Prof. Dr. Şefik KAYAHAN

2. Prof. Dr. Cem’i DEMİROĞLU

3. Prof. Dr. Erol DÜREN

4. Prof. Dr. Hikmet Altuğ

5. Prof. Dr. Dilek ÖNER

6. Prof. Dr. Şahap KARAALİLER

7. Doç. Dr. Vecdet TEZCAN

8. Doç. Dr. Ali PUSANE

9. Doç. Dr. Nihat ŞEKERCİOĞLU

02.11.1987 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1. Prof. Dr. Erol DÜREN

2. Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ

3. Prof. Dr. Cem’i DEMİROĞLU

4. Prof. Dr. Dilek ÖNER

5. Prof. Dr. Ali Haydar TAŞPINAR

6. Prof. Dr. Nevzat BABAN

7. Doç. Dr. Vecdet TEZCAN

8. Doç. Dr. Ali PUSANE

9. Doç. Dr. Nihat ŞEKERCİOĞLU

24.03.1988 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Faruk YENERBaşkan
2.Prof. Dr. Erol DÜRENBaşkan Yardımcısı
3.Doç. Dr. Ali PUSANEGenel Sekreter
4.Doç. Dr. Nihat ŞEKERCİOĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Ali Haydar TAŞPINARÜye
6.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
7.Doç. Dr. Ertuğrul SAYINÜye
8.Doç. Dr. Ali PUSANEÜye
9.Doç. Dr. Müzeyyen ERKÜye

26.10.1990 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Faruk YENERBaşkan
2.Prof. Dr. Erol DÜRENBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Baki SUBİTAYGenel Sekreter
4.Doç. Dr. Nihat ŞEKERCİOĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Dilek ÖNERÜye
6.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
7.Doç. Dr. Ertuğrul SAYINÜye
8.Doç. Dr. Ali Haydar TAŞPINARÜye
9.Doç. Dr. Müzeyyen ERKÜye

04.04.1991 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Hürol İNSELBaşkan
2.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Baki SUBİTAYGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Nihat ŞEKERCİOĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Yılmaz KAFADARVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Derviş MANİZADEÜye
7.Prof. Dr. Ali PUSANEÜye
8.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
9.Prof. Dr. Ertuğrul SAYINÜye

25.08.1993 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Hürol İNSELBaşkan
2.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Baki SUBİTAYGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Nihat ŞEKERCİOĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Yılmaz KAFADARVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Derviş MANİZADEÜye
7.Prof. Dr. Ali PUSANEÜye
8.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
9.Prof. Dr. Daver YEKERÜye

27.10.1993 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Hürol İNSELBaşkan
2.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Baki SUBİTAYGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Nihat ŞEKERCİOĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Yılmaz KAFADARVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Yüksel TENEKECİOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
8.Prof. Dr. Lütfi ÇAKARÜye

08.04.1994 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Nafi ORUÇBaşkan
2.Prof. Dr. Yılmaz KAFADARBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Kemal ALTAŞGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Yüksel TENEKECİOĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Bora AYKAÇVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Hikmet ALTUĞÜye
8.Prof. Dr. Derin KÖSEBAYÜye
9.Prof. Dr. Hasan YAZICIÜye

10.08.1994 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Nafi ORUÇBaşkan
2.Prof. Dr. Yılmaz KAFADARBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Kemal ALTAŞGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Yüksel TENEKECİOĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Bora AYKAÇVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Derin KÖSEBAYÜye
8.Prof. Dr. Hasan YAZICIÜye

19.10.1994 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Nafi ORUÇBaşkan
2.Prof. Dr. Yılmaz KAFADARBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Kemal ALTAŞGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Yüksel TENEKECİOĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Bora AYKAÇVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Hasan YAZICIÜye
8.Prof. Dr. Derin KÖSEBAYÜye
9.Prof. Dr. Lütfi ÇAKARÜye

09.03.1995 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Nafi ORUÇBaşkan
2.Prof. Dr. Yılmaz KAFADARBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Kemal ALTAŞGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Yüksel TENEKECİOĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Gültekin KANERVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Hasan YAZICIÜye
8.Prof. Dr. Derin KÖSEBAYÜye
9.Prof. Dr. Lütfi ÇAKARÜye

09.05.1996 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Nafi ORUÇBaşkan
2.Prof. Dr. Ahmet ÖBERBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Kemal ALTAŞGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Yüksel TENEKECİOĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Gültekin KANERVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Hasan YAZICIÜye
7.Prof. Dr. Derin KÖSEBAYÜye
8.Prof. Dr. Lütfi ÇAKARÜye
9.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye

17.09.1996 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Ahmet Nejat ÖZBALBaşkan
2.Prof. Dr. Ahmet ÖBERBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Kemal ALTAŞGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Yüksel TENEKECİOĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Gültekin KANERVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Hasan YAZICIÜye
7.Prof. Dr. Derin KÖSEBAYÜye
8.Prof. Dr. Lütfi ÇAKARÜye
9.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye

25.03.1997 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Ahmet Nejat ÖZBALBaşkan
2.Prof. Dr. Ahmet ÖBERBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Kemal ALTAŞGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Server SERDAROĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Lütfi ÇAKARVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Hasan YAZICIÜye
8.Prof. Dr. Yüksel TENEKECİOĞLUÜye
9.Prof. Dr. Erol DÜRENÜye

01.10.1997 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Ahmet Nejat ÖZBALBaşkan
2.Prof. Dr. Ahmet ÖBERBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Kemal ALTAŞGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Server SERDAROĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Lütfi ÇAKARVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Hasan YAZICIÜye
8.Prof. Dr. Yüksel TENEKECİOĞLUÜye
9.Prof. Dr. Salih ÇANAKÇIOĞLUÜye

11.04.2000 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Ahmet Nejat ÖZBALBaşkan
2.Prof. Dr. Ahmet ÖBERBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Kemal ALTAŞGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Server SERDAROĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Lütfi ÇAKARVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Hasan YAZICIÜye
8.Prof. Dr. Yüksel TENEKECİOĞLUÜye
9.Prof. Dr. Salih ÇANAKÇIOĞLUÜye

13.11.2002 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Fikret SİPAHİOĞLUBaşkan
2.Prof. Dr. Ahmet ÖBERBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Kemal ALTAŞGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Server SERDAROĞLUMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Lütfi ÇAKARVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Hasan YAZICIÜye
8.Prof. Dr. Yüksel TENEKECİOĞLUÜye
9.Prof. Dr. Salih ÇANAKÇIOĞLUÜye

16.04.2003 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Fikret SİPAHİOĞLUBaşkan
2.Prof. Dr. Sedat TAVŞANOĞLUBaşkan Yardımcısı
3.Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSALGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Nail YILMAZMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Gökhan AKKANVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
8.Doç. Dr. Levent KABASAKALÜye
9.Prof. Dr. Kürşat BOZKURTÜye

25.08.2005 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Fikret SİPAHİOĞLUBaşkan
2.Prof. Dr. Sedat TAVŞANOĞLUBaşkan Yardımcısı
3.Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSALGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Nail YILMAZMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Gökhan AKKANVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
8.Doç. Dr. Levent KABASAKALÜye
9.Prof. Dr. Kürşat BOZKURTÜye

15.11.2005 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Erhun EYÜBOĞLUBaşkan
2.Prof. Dr. Sedat TAVŞANOĞLUBaşkan Yardımcısı
3.Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSALGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Nail YILMAZMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Gökhan AKKANVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
8.Doç. Dr. Levent KABASAKALÜye
9.Prof. Dr. Kürşat BOZKURTÜye

22.02.2006 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Özgün ENVERBaşkan
2.Prof. Dr. Sedat TAVŞANOĞLUBaşkan Yardımcısı
3.Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSALGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Nail YILMAZMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Gökhan AKKANVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
8.Doç. Dr. Levent KABASAKALÜye
9.Prof. Dr. Kürşat BOZKURTÜye

04.04.2006 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Özgün ENVERBaşkan
2.Prof. Dr. Turgut İPEKBaşkan Yardımcısı
3.Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSALGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Nail YILMAZMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Gökhan AKKANVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
8.Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞÜye
9.Prof. Dr. Kürşat BOZKURTÜye

21.06.2006 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Halil YANARDAĞBaşkan
2.Prof. Dr. Turgut İPEKBaşkan Yardımcısı
3.Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSALGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Nail YILMAZMuhasip Üye
5.Prof. Dr. Gökhan AKKANVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUÜye
7.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
8.Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞÜye
9.Prof. Dr. Kürşat BOZKURTÜye

19.09.2007 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Halil YANARDAĞBaşkan
2.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Nail YILMAZGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Gökhan AKKANMuhasip Üye
5.Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSALVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Kemal ALTAŞÜye
7.Prof. Dr. Turgut İPEKÜye
8.Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞÜye
9.Prof. Dr. Kürşat BOZKURTÜye

08.04.2009 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Halil YANARDAĞBaşkan
2.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Nail YILMAZGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Gökhan AKKANMuhasip Üye
5.Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSALVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Kürşat BOZKURTÜye
7.Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞÜye
8.Prof. Dr. Kamil KAYNAKÜye
9.Doç. Dr. Ayhan DEVİRENÜye

03.07.2009 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri

1.Prof. Dr. Özgün ENVERBaşkan
2.Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLUBaşkan Yardımcısı
3.Prof. Dr. Nail YILMAZGenel Sekreter
4.Prof. Dr. Gökhan AKKANMuhasip Üye
5.Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSALVeznedar Üye
6.Prof. Dr. Kürşat BOZKURTÜye
7.Prof. Dr. Kamil KAYNAKÜye
8.Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞÜye
9.Prof. Dr. Ayhan DEVİRENÜye

YÖNETİM KURULU  ÜYELERİ  2012 YILI

1.PROF.DR.ÖZGÜN ENVER                                         BAŞKAN

2.PROF.DR.A.GÖKHAN AKKAN                                  BAŞKAN YARDIMCISI

3.PROF.DR.NAİL YILMAZ                                              GENEL SEKRETER

4.PROF.DR.AYHAN DEVİREN                                      MUHASİP ÜYESİ

5.PROF.DR.YALÇIN TÜZÜN                                         VEZNEDAR ÜYE

6.PROF.DR.SUAVİ TOPÇUOĞLU                                KURUCU ÜYE

7.YRD.DOÇ.DR.SELÇUK KÖKSAL                                ÜYE

8.PROF.DR.SEYFETTİN ULUDAĞ                                ÜYE

9.PROF.DR.MEHMET KAMİL KAYNAK                     ÜYE

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 2015 YILI

1.PROF.DR.ÖZGÜN ENVER                                         BAŞKAN

2.PROF.DR.A.GÖKHAN AKKAN                                  BAŞKAN YARDIMCISI

3.PROF.DR.NAİL YILMAZ                                              GENEL SEKRETER

4.PROF.DR.AYHAN DEVİREN                                      MUHASİP ÜYESİ

5.PROF.DR.YALÇIN TÜZÜN                                         VEZNEDAR ÜYE

6.PROF.DR.SUAVİ TOPÇUOĞLU                                KURUCU ÜYE

7.YRD.DOÇ.DR.SELÇUK KÖKSAL                                ÜYE

8.PROF.DR.SEYFETTİN ULUDAĞ                                ÜYE

9.PROF.DR.MEHMET KAMİL KAYNAK                     ÜYE

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 2018 YILI

1.PROF.DR.ALATTİN DURAN                                      BAŞKAN

2.PROF.DR.A.GÖKHAN AKKAN                                  BAŞKAN YARDIMCISI

3.PROF.DR.M.KAMİL KAYNAK                                   GENEL SEKRETERİ

4.PROF.DR.AYHAN DEVİREN                                      MUHASİP ÜYE

5.PROF.DR.Ü.BORA BARUTÇU                                   VEZNEDAR ÜYE

6.PROF.DR.EROL DÜREN                                              KURUCU ÜYE

7.PROF.DR.İ.LEVENT SALTIK                                       ÜYE

8.PROF.DR.BÜLENT ÖNAL                                           ÜYE

9.PROF.DR.YALÇIN TÜZÜN                                         ÜYE

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 2021 YILI

1.PROF.DR.M.SAİT GÖNEN                                         BAŞKAN

2.PROF.DR.GÖKHAN AYGÜN                                     BAŞKAN YARDIMCISI

3.PROF.DR.Z.ÜLKÜ AKARIRMAK                               GENEL SEKRETER

4.PROF.DR.H.OKTAY SEYMEN                                    MUHASİP ÜYE

5.PROF.DR.BURAK DOĞANGÜN                               VEZNEDAR ÜYE

6.PROF.DR.EROL DÜREN                                              KURUCU ÜYE

7.DOÇ.DR.GAMZE TANRIVERDİ                                 ÜYE

8.DOÇ.DR.OZAN ONUR BALKANAY                         ÜYE

9.DR.ÖĞR.ÜYESİ RIDVAN KARAALİ                          ÜYE

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 2024 YILI

1.PROF.DR.OĞUZ ÇETİNKALE                                     BAŞKAN

2.PROF.DR.GÖKHAN AYGÜN                                     BAŞKAN YARDIMCISI

3.DOÇ.DR.HASAN VOLKAN KARA                             GENEL SEKRETER

4.PROF.DR.H.OKTAY SEYMEN                                    MUHASİP ÜYE

5.PROF.DR.BURAK DOĞANGÜN                               VEZNEDAR ÜYE

6.PROF.DR.EROL DÜREN                                              KURUCU ÜYE

7.PROF.DR.Z.ÜLKÜ AKARIRMAK                               ÜYE

8.PROF.DR.GAMZE TANRIVERDİ                               ÜYE

9.DOÇ.DR.RIDVAN KARAALİ                                       ÜYE

Mütevelli Heyeti & Denetim Kurulu

Vakfımızın mütevelli heyeti ve Denetim Kurulu Üyeleri bilgilerine ulaşabilirsiniz 

MÜTEVELLİ HEYETİ
Vakfın en yüksek karar organı Mütevelliler kuruludur.
Mütevelliler Kuruluna dahil kurucuların ve özel kişilerin görevleri istifa etmedikçe veya görevlerini yapmaya mani sıhhi bir durumları olmadığı takdirde hayatları süresince, Rektör ve Dekan görevleri süresince, Fakülte içi kürsüler ile okul ve Enstitülerden seçilen üyelerin görevleri 3 yıl devam eder
Üyelikleri aynı dönem içindeki normal ve olağanüstü toplantılar için geçerlidir. Gelecek dönem için tekrar seçilmeleri mümkündür. Vakfın talebine rağmen gelecek dönem için yerlerine yenilerinin seçilmesi bildirilmemişse Yönetim Kurulu evvelki üyeleri davet edebilir. Dönem içindeki boşalmalarda üyenin seçildiği kürsü, okul ve Enstitüce yeni bir üye seçilir.
TOPLANTI ve GÖREV
Mütevelliler Kurulu Vakıf hesap yılının ilk iki ayı zarfında Yönetim Kurulunun daveti ile normal olarak toplanır. Yönetim ve denetleme kurulları yıl içinde gerekli gördükleri hallerde, Mütevelliler Kurulunu, Olağanüstü Toplantıya davet edebilirler Mütevelliler Kurulu Gündemleri, Yönetim Kurulunca hazırlanır. Normal toplantıların gündeminde, geçen yıldaki çalışmaların sonuçlarını belirten Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları ile kesin hesabı ve ertesi yıl bütçesi hakkında Yönetim Kurulu teklifi yer alır. Mütevelliler Kurulu üye mevcudunun yarıdan fazlası ile toplanır. Ve Resmi Senette başkaca nisap belirtilmeyen hallerde çoğunlukla karar alır. İlk çağrıda nisap sağlanamazsa toplantı en az bir hafta sonraya ertelenir ve üyelere taahhütlü mektupla veya imzaları alınarak bildirilir. İkinci toplantı katılan üyelerle yapılır.
Fakülte Dekanı Mütevelliler Kurulunun tabi başkanıdır. Mütevelliler Kurulunun Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Aşağıdaki Hususlar Mütevelliler Kurulu Kararı ile Çözümlenir
a) Resmi Senedin 5/e maddesi gereğince Vakfa bağlı tesisler kurulması
b) 5/h maddesi uyarınca düzenlenecek yarışma ve ödüller
c) 5/k maddesi uyarınca diğer kuruluşlarla yapılacak iş birliği
Mütevelliler Kurulu toplantılarına bir müşahit göndermek üzere teftiş makamına zamanında bildirilir.
Toplantı tutanaklarında ve yıllık rapor ve hesaplardan birer suret gönderilir.

DENETİM KURULU

Mütevelli heyet, kendi üyeleri arasından veya dışarıdan 3 asil, 2 yedek üye seçer. Denetim kurulunda 3 yılda bir seçilir. Seçilen denetim kurulu asil üyeleri kendi arasından bir başkan seçer. Bir seçim döneminde asil üyelerden biri herhangi bir nedenle kuruldan ayrılırsa, yedek üyelerden en fazla oy alan asil üyeliğe devam eder. Denetim kurulu üyeleri birlikte görev yaparlar ve raporlarını da aynı şekilde verirler; bununla birlikte incelemelerinde aralarında görev bölümü yapabilirler.

Denetim kurulu, bütün mevcutlarına, defterlerine, kayıtlarına ve belgelerine inceleyip, sorumlulardan gerekli açıklamayı almaya yetkilidir. Cari işlerde düzeltilmesini uygun buldukları yönlerle vakfa yararlı saydıkları hususları dönem içinde yönetim kuruluna bildirir ve yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak kararların alınmasında oy kullanamazlar. Her yıl sonunda yönetim kurulu raporu ile birlikte mütevelli heyete sunulacak kesin bütçe hakkında da denetim kurulu ayrıca bir rapor verir.

DENETİM KURULU ÜYELERİ

 • Prof.Dr. FATİŞ ALTlNDAŞ
 • Prof.Dr. H. AHMET ÖZDOĞAN
 • Prof.Dr. Z GÜLNUR ANDİCAN

2024 -2026 YILI MÜTEVELLİLER HEYETİ  LİSTESİ

1 ACİL TIP A.B.D. DOÇ.DR. AFŞİN İPEKÇİ
2 ADLİ TIP ANABİLİM DALI PROF.DR.BEYTULLAH KARADAYI 
3 AİLE HEKİMLİĞİ A.B.D. PROF.DR. NURVER TURFANER SİPAHİOĞLU
4 ANATOMİ ANABİLİM DALI PROF. DR. ALİ İHSAN SOYLUOĞLU
5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON A.B.D. PROF.DR. FATİŞ ALTINDAŞ
6 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ A.B.D. PROF. DR. M. ONUR ULU
7 BİYOFİZİK ANABİLİM DALI PROF.DR. HANDAN TUNCEL 
8 BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM A.B.D. PROF.DR. MURAT KİRİŞÇİ 
9 ÇOCUK CERRAHİSİ A.B.D. DOÇ.DR. RAHŞAN ÖZCAN
10 ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞI A.B.D. PROF.DR. BURAK DOĞANGÜN
11 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. A.B.D. ÖĞR.GÖR.DR.ERSİN ULU
12 DERİ VE ZÜHREVİ HAST. A.B.D. PROF.DR. ZEKAYİ KUTLUBAY
13 ENFEKSİYON HAST. A.B.D. DR. ÖĞR.ÜYESİ RIDVAN KARAALİ
14 FİZİK TEDAVİ VE REANİMASYON HAST. A.B.D. PROF. DR. Z. ÜLKÜ AKARIRMAK
15 FİZYOLOJİ A.BD PROF.DR. H. OKTAY SEYMEN
16 GENEL CERRAHİ A.B.D. PROF.DR. SERKAN TEKSÖZ
17 GÖĞÜS CERRAHİSİ A.B.D. DOÇ DR. HASAN VOLKAN KARA
18 GÖĞÜS HASTALIKLARI A.B.D. PROF.DR. ŞERMİN BÖREKÇİ
19 GÖZ HASTALIKLARI A.B.D. PROF.DR. M. AKİF ÖZDAMAR
20 HALK SAĞLIĞI A.B.D. ÖĞR.ÜYESİ UĞURCAN SAYILI
21 HİSTOLOJİ VE EMBİYOLOJİ A.B.D. PROF.DR. GAMZE TANRIVEDİ
22 İÇ HASTALIKLARI A.B.D. PROF.DR. SEBATİ ÖZDEMİR
23 K.B.B. A.B.D PROF.DR.AHMET ÖZDOĞAN
24 KALP DAMAR CERRAHİSİ A.B.D. PROF.DR. SUAT NAİL ÖMEROĞLU
25 KADIN HAST. VE DOĞUM. A.B.D. PROF.DR. ALTAY GEZER
26 KARDİYOLOJİ A.BD. PROF.DR. BİLGEHAN KARADAĞ
27 NÖROLOJİ A.B.D. PROF.DR. NURTEN UZUN ADATEPE 
28 NÜKLEER TIP A.B.D. DOÇ.DR. SERTAÇ ASA
29 ORTOPEDİ VE TRAV. A.B.D. PROF.DR. HÜSEYİN BOTANLIOĞLU
30 PLASTİK CERRAHİ A.B.D. DOÇ.DR. ANIL DEMİRÖZ
31 RADYASYON ONK. A.B.D. UZM.DR. ŞEFİKA ARZU ERGEN
32 RADYOLOJİ A.B.D. PROF.DR. İBRAHİM ADALETLİ
33 RUH SAĞLIĞI VE HAST. A.B.D. DOÇ.DR. ALPEREN KILIÇ
34 TIBBİ BİOKİMYA A.B.D. PROF. DR. ZEYNEP GÜLNUR ANDİCAN
35 TIBBİ BİYOLOJİ A.B.D. PROF.DR. AYHAN DEVİREN
36 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.B.D. PROF.DR. ÖNER SÜZER
37 TIBBİ GENETİK A.B.D. DOÇ.DR. DENİZ AĞIRBAŞLI 
38 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.B.D. PROF.DR. GÖKHAN AYGÜN
39 TIBBİ PATOLOJİ A.B.D. DOÇ.DR. ÖVGÜ AYDIN
40 TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI PROF.DR. Ö.SERPİL ÇAKMAKKAYA
41 TIP TARİHİ VE ETİK A.B.D. DOÇ.DR. AHMET ÖZDİNÇ
42 ÜROLOJİ A.B.D. PROF.DR. BÜLENT ÖNAL
 
 

Faliyetler

Vakfımızın faaliyet bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz 

Değerli Hayırseverimiz, Sayın Ali BÜYÜKBEZİRCİ 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Önlüt giydirme töreni için öğrencilerimize yapmış oldukları beyaz önlük katkılarından dolayı, Sayın Fakülte Dekamız Prof. Dr. M. Sait GÖNEN hocamızın makamında verdiği Onur Belge ve Plaket ile ilgili kareler.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Biriminin hasta tedavisinde kullanılmak üzere  Kliniğin ihtiyacı olan cihaz  alımına Vakıf aracılığı ile destek veren Sayın Mehmet TOPAL  Değerli Eşi Selda TOPAL ve Sayın Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ hocamıza teşekkürlerimizi sunarız.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi ve Hasta Tedavisinde imkânlarımız ölçüsünde yaptığımız katkının dışında;

Tıp Fakültesi Yönetimi ile Hastane Müdürlüğü- Teknik Müdürlük gibi departmanlara işlerin idamesi ve acil ihtiyaçlarına destek verilmektedir.

Tıp Fakültesi Yönetimine;
Bilgisayar-Kırtasiye-Temsil giderleri yanında nakil aracı (binek ve kamyonet) nakil aracı alımı ve onarımları ile yakıt giderleri karşılanmaktadır. Önceki dönemlerde çok gerekli görülen departmanlara (Her türlü yasal ödemeleri Vakfımız tarafından karşılanan)personel desteği sağlanmıştır.

Hastane Müdürlüğüne;
Çevre bakımı öğrenci ve öğretim üyelerinin toplantılarına destekTeknik Hizmetler Müdürlüğüne;
Bina bakım ve onarım ile diğer görevlerinin ifasında malzeme-alet edevat temini

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALIMIZA DEĞERLİ HAYIRSEVERİMİZ JÜLİYET ÖZYURT TARAFINDAN YAPTIRILAN ODANIN PLAKET VE ONUR BELGELERİNİ SAYIN DEKANIMIZ VE AYNI ZAMANDA VAKIF BAŞKANIMIZ İLE BİRLİKTE SAYIN K.B.B. ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF.DR. H. AHMET ÖZDOĞAN HOCAMIZ TAKDİM EDERLERKEN ALINAN KARELER.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALINA BAĞLI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALININ HASTA TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE KLİNİĞİN İHTİYACI OLAN CİHAZ ALIMINA VAKFIMIZ ARACILIĞI İLE DESTEK VEREN DEĞERLİ HAYIRSEVERLERİMİZE, Sayın PROF. DR. MURAT TUNCER HOCAMIZA  VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ÖZHASEKİ’YE KATKILARINDAN DOLAYI ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.

 • 1-Sayın; Süleyman ÇETİNSAYA
 • 2-Sayın; Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.
 • 3-Sayın; Gülsoy Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.
 • 4-Sayın; AFS BORU SANAYİ A.Ş.
 • 5- Sayın; ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.Ş.
 • 6- Sayın; ALİ BAYRAKTAR
 • 7- Sayın; Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU
 • 8-Sayın; Hasan ÇIKRIKÇIOĞLU
 • 9-Sayın; Vahap KÜÇÜK
 • 10- Sayın; Mehmet Hanefi ÖKSÜZ

Tıp Eğitimi ve Tedavisine Katkılarımız

Tıp dünyasındaki gelişmeleri çok dikkatli ve katılımcı olarak takip eden ve büyük katkı sağlayan Öğretim Üyelerimizin çalışmaları ve istekleri doğrultusunda günün koşullarına uygun olan yatırımları Devletimiz ve İstanbul Üniversitesi yönetimi yapmaktadır. Bu büyük yatırımlara Vakfımızda mali gücünün imkânları doğrultusunda katkıda bulunmuştur.

Bunlardan bazıları;

 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim dalına mikroskop alımı. (2021)
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim dalının Amfi düzenlemesi (2021)
 • Göz Anabilim dalına Essel ve Otofotaroptere cihazı alımı (2021)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D Ekokardiyografi cihazı alımı (2021)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Servo S.Ventilator cihazı alımı (2021)
 • Karaciğer Nakil Ünitesine Gözlük alımı (2021)
 • E Blok Nefroloji servisinin tadilatı (2021)
 • E Blok Gastroenteroloji servisinin tadilatı (2021)
 • Genel Cerrahi Anabilim dalına 20 adet yataklı koltuk alımı (2021)
 • KBB Anabilim Dalı’na (1993-1994) ilk Alerji Ünitesini
 • Göz Anabilim Dalı’na Nöro-Oftalmoloji Ünitesini (1993-1994)
 • Radyodiagnostik Anabilim Dalı Renkli Doppler (1995 Türkiye de 2’nci)
 • Acil Anabilim Dalı’na çok fonksiyonlu röntgen cihazı (2001)
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuvarı
 • Cerrahi Anabilim Dalı’na Kolonoskopi
 • 4 adet ambulans (1996-1998-1998-2008) halen biri görev yapmaktadır.
 • Hematoloji Bilim Dalı servis ve polikliniğin yenilenmesi
 • Onkoloji Bilim Dalı Polikliniği’nin yenilenmesi
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1. PET binasının yapılması
 • Acil Tıp Anabilim Dalı’nın genişletilmesi ve tefrişi
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi’nin yenilenmesi
 • Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopi ve bazı servislerinin yenilenmesi
 •  

Bunlara benzer birçok alet, medikal malzeme alımları vb.

Bu hizmetlerin gerçekleşmesi, ilgili anabilim ve bilim dalları öğretim üyelerinin gayreti İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yöneticilerinin destek ve müsaadeleri ile olmuştur.

Yardım severlere ve tüm hocalarımıza teşekkür ederiz.

Diğer Faliyetlerimiz

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfımıza MATTEL OYUNCAK Firması tarafından bağışlanan oyuncaklar Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında yatan hasta çocuklarımıza Dağıtılmak üzere; Sayın Dekanımız Prof. Dr. Özgün ENVER, Yönetim Kurulu Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Nail YILMAZ ile Anabilim Dalı başkanları, Vakıf Çalışanları ile Mattel oyuncak firması yetkilileri ile dağıtım yapıldı.

Dağıtım sırasında duygusal anlar yaşanmakla birlikte çocuklar oyuncaklarla hastalıklarını bir nevi unuttular. Bu bağışı gerçekleştiren hayırseverlerimize yürekten teşekkür ederiz.

Diğer Faaliyetlerimiz

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfımıza MATTEL OYUNCAK Firması tarafından bağışlanan oyuncaklar Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında yatan hasta çocuklarımıza Dağıtılmak üzere; Sayın Dekanımız Prof. Dr. Özgün ENVER, Yönetim Kurulu Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Nail YILMAZ ile Anabilim Dalı başkanları, Vakıf Çalışanları ile Mattel oyuncak firması yetkilileri ile dağıtım yapıldı.

Dağıtım sırasında duygusal anlar yaşanmakla birlikte çocuklar oyuncaklarla hastalıklarını bir nevi unuttular. Bu bağışı gerçekleştiren hayırseverlerimize yürekten teşekkür ederiz.

Bu bağışı gerçekleştiren

hayırseverlerimize yürekten teşekkür ederiz.


Dergiler 1970 yılında ilk sayısı çıkan TIP DERGİSİ CERRAHPAŞA JOURNAL OF MEDICINE‘nin çıktığı her sayısının finansmanı Vakfımız tarafından karşılanmıştır. Vakfımız bunun yanında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilim ve Anabilim Dallarının çıkardıkları dergileri de maddi imkanları nispetinde zaman zaman desteklemektedir.
 
 

Kitaplar

NoYayın AdıYayın Yazarları
1Resimler Otopsi TekniğiProf. Dr. Talia Baliaykan
2Tıp Etiği 
3Jinekolojik Cerrahi AtlasıProf. Dr. Aykut Kazancıgil, Prof. Dr. Rıza Onarır,  Prof. Dr. Oktay Saydam
4Tıp Dallarındaki İlerlemenin DallarıEditör: Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat
5Aşı BilgisiDüzenleyen: Prof. Dr. Şükran Yalçındağ
6Cerrahpaşa Tıp Fak. Mensupları Makaleler BibliyografyasıHazırlayan: Aysel Polatoğlu
7Temel Cerrahi BilgilerDoç. Dr. Mehmet Sakaoğlu
8İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD’nınTürk Tıbbına HizmetiProf. Dr. Ayhan Yücel-Prof. Dr. Sinan Emre, Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, Prof. Dr. Kemal Altaş, Doç. Dr. Mustafa Samastı, Doç. Dr. Müzeyyen Mamal Torun
9Öğrenci İçin Kısa OrtopediProf. Dr. Nişan Nişan
10Pediatrik-EndokrinolojiProf. Dr. Sezer Hatemi
11Tiroit, Paratiroid, Meme ve Sürrenal CerrahisiProf. Dr. Ateş Özyeğin
12Türkiye’de Bazı Bulaşıcı Hastalıklar Prof. Dr. Ayhan Yücel, Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, Prof. Dr. Hilmi Erginöz, Yrd. Doç. Dr. Selçuk Köksal, Prof. Dr. Suat Vural, Prof. Dr. Kemal Altaş, Biyolog Erdal Polat, Doç. Dr. Mustafa Samastı, Yrd. Doç. Dr. Recep Öztürk
13İstanbul’da Köpek-Kedi, Fare ve Böcek SorunuProf. Dr. Ekrem Kadri Unat, Prof. Dr. Hilmi Erginöz, Prof. Dr. Ayhan Yücel, Doç. Dr. Müzeyyen Mamal Torun, Yrd. Doç. Dr. Behzat Çalışır, Doç. Dr. Mustafa Samastı, Prof. Dr. Kemal Altaş
14Bit ve İnsanProf. Dr. Ekrem Kadri Unat, Doç. Dr. Mustafa Samastı, Prof. Dr. Ayhan Yücel, Prof. Dr. Hilmi Erginöz, Yrd. Doç. Dr. Behzat Çalışır, Prof. Dr. Kemal Altaş
15Unat’ın Tıp ParazitolojiProf. Dr. Kadri Unat, Prof. Dr. Ayhan Yücel, Prof. Dr. Kemal Altaş, Doç. Dr. Mustafa Samastı
16Hocaların HocasıYayını Hazırlayan: Prof. Dr. Kemal Altaş
17Tıp Tarihi Araştırmalarının Son 30 Yılda (1973-2002) Yönelişleri ve Bir Bibliyografya DenemesiDoç. Dr. Zuhal Özaydın, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi
18Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tez KataloğuHazırlayan: Armağan İmamoğlu
191980-2010 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adresli Bilimsel YayınlarHazırlayan: Armağan İmamoğlu
202023  Kimyasal Pandemi; Endokrin Bozucular                     Hazırlayan: Prof.Dr. Oya ERCAN, Prof.Dr. Şukran DARCAN

İ.Ü.C Teşekkür Bölümü

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı odul-2.jpg

Sayın ; Prof Dr. Alaattin DURAN hocamıza hizmetlerinden ve verdiği emeklerinden dolayı yeni Vakıf Başkanımız ve aynı zamanda Fakültemizin Dekanı  Sayın Prof. Dr. M. Sait GÖNEN tarafından Vakıf Merkezinde verilen plaket.

 

Vakıf Başkanı Sayın Prof. Dr. Özgün ENVER hocamızın Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Murat TURCER Hocamıza Vakfımıza katkılarından dolayı plaket takdim ederkenVakıf Başkanı Sayın Prof. Dr. Özgün ENVER hocamızın, Vakfımıza katkılarından dolayı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Sayın Prof. Dr. Gül ÖNGEN Hocamıza ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki ÖNGEN Hocamızında belgesinin bulunduğu  Onur Belgelerini  takdim ederken


Vergi Dairesi