Misyonumuz

Genel Bilgi ve Çalışma Sistemi

Vakıf=Hayırseverlik: İnsan haklarının en önemli konusu, tarihsel ve toplumsal miras, gördüğümüz dokunduğumuz değerleri topluma kazandıran miras. İnsanlığa duyulan sevgi, paylaşma ve gelecek nesillere aktarmadır.

Vakfımız 29 Nisan 1972 Tarihinde kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nde 170. Vakıf olarak onanmış 40 yıllık bir kuruluştur.

Bakanlar Kurulu tarafından 29.09.1989 tarihinde Kamu Yararı onaylanarak Vergi Muafiyeti tanınmıştır.

Yasalara Yönetmenliklere ve Resmi Senedine harfiyen uyarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tıp eğitimine ve hasta tedavisine katkı sağlamanın dışında başka bir faaliyet düşünmemiş, yapılan şartlı-şartsız bağışların tamamını Üniversite ve Fakülte Yönetiminin yönlendirdiği doğrultuda idari işlerin idamesi, hasta tedavisi ve eğitimin acil işlerine, insan gücü, cihaz, malzeme olarak belgesi karşılığı ödemeler yapılmıştır. İstanbul Üniversitesinin Sayın Rektörü Mütevelli Tabi Üyesi, Fakültenin Dekanı Vakfımızın başkanı olduğundan tüm faaliyetlerimiz yönetim zincirinin belirlediği gelir ve giderlere göre Vakfın amacına yönelik hizmet verilmektedir.

Hizmet Özeti ve Çalışma Sistemimiz

Çalışmalarımızı Kısaca 4 ana başlıkla değerlendirirsek;

Fakültemiz Öğrencilerine Yönelik

 1. Burs verilmesi( Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görevli Öğretim Üyelerinin yaptığı bağışlarla ve Vakfın katkısı ile burs verilmektedir.)
 2. Ders ve bilimsel kitapların bastırılmasına maddi yardım
 3. Sosyal organizasyonlara katkı(seminer, tören, ödüllendirme, albüm kurulu v.s)
 4. Öğrenci Kulüplerine destek

Anabilim ve Bilim Dallarına Yönelik

 1. Araç-gereç, kitap ihtiyacının karşılanması
 2. Bina bakım ve onarım ihtiyaçlarına katkı
 3. Medikal malzeme ve cihaz alımlarına destek
 4. Fakültemize acil personel temini

Fakülte Yönetimine Yönelik

 1. Ambulans ve diğer nakil araçların temini ile tamir ve bakımı
 2. Fakültemiz çevre tanzimi ve bakımlarına destek
 3. Teknik Hizmetler Müdürlüğüne malzeme ve alet temini
 4. Merkez Kütüphanesine kitap alımlarına katkı
 5. Yönetim birimlerine Bilgisayar, büro makineleri ve bunların sarf malzemeleri alımına destek olarak özetlenebilir.

Bu faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayacak mali kaynak ise; Bağışlardan(kişi ve kurumlardan)

 1. İşletmelerden
 2. Faiz ve Kira gelirlerinden
 3. Fakülte Öğretim Üyelerinin burs yardımlarından oluşmaktadır.

Vakfımız Vakıflar Genel Müdürlüğü teftiş kurulunca mutat olarak gerektiğinde Sosyal Güvenlik Kurulu Müfettişleri, Maliye Bakanlığı denetmen ve kontrollerince denetlenmiş ve çalışmaları küçük öneriler dışında daima takdirle karşılanarak ikaz bile görmemiştir.

Rektör, Dekan ve Anabilim Dallarından seçilen Mütevelliler Üyelerine her yıl tüm faaliyet gelir-gider bilgi ve belgeleri toplantıdan en az 15 gün önce sunulmaktadır. Dosyalardan da görülebileceği gibi TÜM GELİRLERİN TAMAMI CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNE DÖNMEKTEDİR.

Genel bilgi

Vergi Muafiyeti

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve Maliye Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu tarafından Vergi Muafiyetine sahip az sayıda ki Vakıflardan birisiyiz. Bunun özelliği Vakfımıza yapılan ayni ya da nakdi bağış tutarlarının bağış yapan kişi veya kuruluş tarafından net vergilerinden düşürülme imkânıdır. Bu durum bağış yapılmasını teşvik etmektedir.

Vergi muafiyetinin devam edebilmesi için yıl içinde elde edilen tüm gelirlerin (kira-faiz dâhil) en az %66’sının amaçlara ,%34’ünün de Vakfın yönetimi ve idamesi için harcanması mecburiyeti vardır. Ancak Vakfımız, 14 yıllık tabloda görüldüğü gibi, son iki yılda amaca yönelik harcamalarında %90’ları geçmiştir.

Ayrıca Maliye Bakanlığından cihaz almak için aldığımız fon müsaadesi vardır. Ancak %66’nın çok üstünde harcama yaptığımız için gelirlerinin neredeyse tamamı amaca yönelik harcandığından bu fonda maalesef yeterli para biriktirilememiştir. Maliye Bakanlığınca verilen fon müsaadesi, yalnızca yeminli mali müşavir ve Vakıflar müfettişlerinin verdiği raporlar doğrultusunda düzgün çalışan vakıflara verilmektedir.

Vakfımıza Gelen Talepler

Bilim Dallarının talepleri Ana Bilim Dallarına, oradan da Dekanlık makamına gelir. Dekanlık makamı uygun gördüğünü vakıf müdürlüğüne havale eder. Müdürlük eğer bu yazının içeriği daha önce Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve karar altına alınmışsa gereğini yapar.

Talep Yönetim Kurulundan geçmemiş yeni bir talep ise ve vakıf yasası, Vakıf Resmi Senedi (Tüzük) ile Maliye usullerine uygun ise Yönetim Kuruluna sunar; değil ise Genel Sekreter, Mali Sekreter ve Dekana bildirir. Tüm talepler Dekanlık makamından geçer.

Avanslar ve Kapatılması

Vakıfta şartlı bağışı olanlara veya bağışı olmayıp da fakültedeki hasta tedavi ve eğitimin idamesi için kullanılmak üzere yine Dekanlık makamının oluruyla nakit avans verilir.

Ve bu avansların kapatılması genellikle fatura, çok mecbur kalındığında ise kasa fişi ile yapılır. Avans kapatma yine Dekanlık makamı vasıtasıyla yapılır.

Miktar ise genelde döner sermayenin verdiği avans miktarını geçmemektedir (Acil ve elzem durumlar hariç).

Alımlar ve Yaptırılan İşler

İhale kanununa tabi olmadığımızdan, teklif alma usulü ile işleyişte Komisyon kurulmasını yararlı görmekteyiz. Bazı düşüncelerin önüne geçmek amacıyla Elektronik cihaz ve malzemeleri mümkün olduğunca büyük firmalardan almaya çalışıyoruz.

Demirbaşa giren bütün alımlarda, ödeme yapıldıktan sonra fatura fotokopisinin arkasına iliştirildiği teslim tutanağı yapılır ve bu tutanak fakülte ayniyatına geçirilmek üzere saymanlığa gönderilerek kayıt numarası alınır. Ancak bu kayıtlar ayniyattan çok geç olarak geri dönmektedir. Ayrıca, bu alımlar Vakfın yasa gereği tutması gereken defterler arasında olan Vakıf demirbaş defterine açıklamalı olarak yazılır.

2011 yılında demirbaşa gireceklerin 750,00 TL üstü olmasına karşın, bunun altında olsa bile, Vakfımız tüm demirbaşa giren alımları kayıt altına almaktadır. Yapılan iş, alınan malzeme veya cihazların ölçümünün, sayımının gerçekleştirilmesi ve onaylanması ilgili departmanın sorumluluğunda olup faturanın arkasının yetkililer tarafından imzalanması koşulu aranarak ödeme yapılır.

Yasal defterlerin dışında tüm evraklar günlük-aylık gelir-gider olarak da takip edilmektedir.

Para/Banka Durumu

Daha önce Cari (boştaki) hesabımız İş Bankası Cerrahpaşa Şubesinde bulunmakta; vadeli hesaplar ise yasa gereği devlet bankalarına yatırılmakta idi. Yeni yasaya göre banka seçimi riskleri almak koşulu ile serbest olduğundan cari hesabımız ve vadeli hesaplarımızın tamamı Cerrahpaşa İş Bankası şubesindedir.

Nakit durumuna göre 2 ya da 3’e ayrılarak 30-32 günlük vadede tutularak ödeme dengesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Ödemelerin tamamı muhasebeci-Vakıf müdürü ve Yönetim Kurulundan imza yetkisine sahip Muhasip Üye, Veznedar Üye veya Genel Sekreterin imzası ile çekle ya da banka talimatı ile direkt firma adına yapılmaktadır.

Ödemenin kime yapıldığı yasal olarak da ne zaman istenirse tespit edilmesi amacıyla ödemeler banka marifetiyle yapılmakta olup, elden hiçbir koşulda ödeme yapılmamaktadır.

Bağlı Olduğumuz Sistem

Resmi Senedimizde açıkça yazılan amaçlarımız doğrultusunda fakültemize destek sağlanmakta, yönetim ve çalışma biçimimizde yazılı maddelere uygun olarak yapılmaktadır. Yönetim Merkezi çalışanları Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulunun talimatı ve önerileri doğrultusunda çalışmaktadırlar.

Resmi Senedimiz 2004 yılında çıkan 5072 sayılı yasaya uygun olarak tekrar düzenlenmiş ve bu düzenleme mahkeme tarafından kabul edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır. İstanbul Üniversitesi içinde 22.01.2004 tarihli 5072 ve bu yasaya eklenen 17.09.2004 tarihli 5229 sayılı kanunlara uygun olarak senedini değiştiren ve uygulamaya başlayan ilk Vakıftır.