cerrahpasatipfakultesivakfi
 
HABERLER
 
Mali Müşavir Raporu    
 

RAPOR SAYISI  : YMM-06103374-501-19/01

RAPOR EKLERİ : Raporun sonuna listelenmiştir.

  

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VERGİ MUAFİYETİ TASDİK RAPORU

İNCELEMEYİ YAPAN

YEMİNLİ MALİ

MÜŞAVİRİN

Adı ve Soyadı

Cemali ÖZKAN

Bağlı Olduğu Oda /
Oda Sicil No

İzmir YMM Odası/ 614

Büro Adresi

Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sok. Lider Centrio, (B) Blok, No:4/86 Bayraklı/İZMİR

Telefon Numarası

(232) 351 19 07

Faks Numarası

(232) 351 19 08

E – Mail Adresi

ceo@ceoymm.com

DAYANAK

SÖZLEŞMESİNİN

Tarihi

24.01.2019

Sayısı

YMM-35103374-2019-35-C/04828

BAKANLAR KURULU

 

KARARI İLE VERGİ

MUAFİYETİ TANINAN

VAKFIN

Unvanı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Adresi

Kocamustafapaşa Cad. Ertek Apt. No:88

Kat:1 D:3                       Fatih / İSTANBUL

Vergi Dairesi            

Beyazıt

Vergi No                      

206 004 9530

Faaliyet Konusu

Fakültede verilen tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak

Telefon No

(212) 589 42 92 – 586 15 67- 589 42 92

Faks No

(212) 529 96 66

İNCELEME DÖNEMİ

01.01.2018-31.12.2018

SONUÇ

Raporun sonuç bölümünde açıklanmıştır.

 I-  GENEL BİLGİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı, Kocamustafapaşa Caddesi, No:88 Ertek Apt. Kat:1 D:3 Fatih/İSTANBUL adresinde faaliyetini sürdürmekte olup, 1972 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin önderliğinde kurulmuştur.

Vakıf, 28.09.1989 gün 89/14601 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Bakanlar Kurulu’nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf” statüsüne alınmıştır.

Vakfın kurucularının ad ve soyadları ile ikametgâh adresleri aşağıdaki gibidir.

A D I       V E     S   O Y A   D I

E V     A   D R E S İ

Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ

Vefat Etti

Prof. Dr. Cem'i DEMİROĞLU

Vefat Etti

Prof. Dr. Derviş MANİZADE

Vefat Etti

Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLU

Vefat Etti

Prof. Dr. Dilek ÖNEL

Vefat Etti

Prof. Dr. Erol DÜREN

Söltaş Evleri No:1 Levent / İSTANBUL

Vakfın amacı, Vakıf Resmi Senedinin 4. maddesinde;

“- Günün ileri metotlarını izleyebilecek, yetenekli, Atatürk Devriminin ülkülerine bağlı, milli karaktere sahip öğrenci ve uzman yetiştirmek,

-      Fakülte araştırma gayretlerini maddi ve manevi desteklemek,

-      Konusunda uygun yayın yapmak,

-      Fakülte Sağlık tesislerinin (Cerrahpaşa Hastanesinin), gelişmesini, yeni cihazlarla donatılmasını ve gerekirse yenilerinin kurulmasını sağlamak,

-      Araştırma, teşvik, konferansına ve seminerler düzenlemek, uluslararası faaliyetlere iştirak etmek,

-      Türkiye'nin sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi yolunda çalışma yapmak. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek,”

şeklinde belirlenmiştir.

Vakfın, 31.12.2018 tarihli bilançoda da yer aldığı üzere Öz Kaynak tutarı 659.631,10 TL’dir.

Vakfın organları, Vakıf Resmi Senedinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  1. a)Mütevelliler Kurulu,
  2. b)Yönetim Kurulu,
  3. c)Denetim Kurulu,
  4. d)Müdürlük,
  5. e)Teftiş Makamı.

Vakfın Mütevelliler Kurulu, yukarıda belirtilen kurucu üyelerden yaşayanların dışında İstanbul Üniversitesi Rektörü veya belirleyeceği yardımcısı ile Fakülte Dekanı ve Fakülte bünyesinde mevcut tüm kürsülerin kürsü kurucularınca ve okul ve enstitülerin yönetim kurullarınca seçilen birer temsilciden oluşmaktadır.

Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir.

A D I       S O Y A D I

G Ö R   E V İ

Prof. Dr. M. Sait GÖNEN

Başkan

Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN

Başkan Vekili

Prof. Dr. M. Kamil KAYNAK

Genel Sekreter

Prof. Dr. Ayhan DEVİREN

Muhasip Üye

Prof. Dr. Bora BARUTÇU

Veznedar Üye

Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN

Üye

Prof. Dr. Levent SALTIK

Üye

Prof. Dr. Erol DÜREN

Üye

Prof. Dr. Bülent ÖNAL

Üye

II-    USUL İNCELEMELERİ

Vakfın inceleme döneminde kullandığı yasal defterlerinin tasdik bilgileri ile muhasebe sorumlusu ve incelemenin yasal dayanağı ile ilgili bilgiler şöyledir.

A-   DEFTER TASDİK BİLGİLERİ

Vakıf tüzel kişiliğinin ve sahibi olduğu iktisadi işletmenin 2018 yılında kullandığı yasal defterlere ilişkin tasdik bilgileri aşağıdaki gibidir.

1-    Vakıf Tüzel Kişiliği

Y A   S A L       D E F   T E R İ N

T Ü R Ü

TASDİK MAKAMI

TASDİK TARİHİ

YEVMİYE NO

Yevmiye Defteri

İstanbul 34. Noteri

13.12.2017

31976

Büyük Defter

İstanbul 34. Noteri

13.12.2017

31977

Envanter Defteri

İstanbul 34. Noteri

13.12.2017

31978

Karar Defteri

İstanbul 38. Noteri

12.10.2016

02719

Görüldüğü gibi, yasal defterlerin tamamı süresi içerisinde tasdik ettirilmiştir.

Ayrıca, defter kayıtları muhasebenin temel ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak tutulmuş olup bu kayıtların dayanağı olan belgeler de Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre geçerli nitelikte görülmüştür.

B-   MUHASEBE SORUMLUSU İLE İLGİLİ BİLGİLER

Vakfın muhasebesi, Vakıf bünyesinde İstanbul SMMM Odasının 2701 sicil numaralı üyesi SMMM Namık GÖKYAR tarafından bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

C-    İNCELEMENİN YASAL DAYANAĞI

4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 20. maddesinde, gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan hizmet veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınabileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 1 Seri Numaralı Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğinin “1.5 Gelirlerin Harcanma Şekli” başlıklı bölümünde, “vakıf resmi senedinde, 4962 sayılı Kanun’un 20. maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının yazılı olması ve son bir yılda bu koşulu fiilen yerine getirmiş olması ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulması gerektiği” belirtilmiştir.

Bu bölümde ayrıca, vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarların hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamayacağı, ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanmasının olanaklı olduğu hususuna da yer verilmiştir.

Aynı Genel Tebliğin "3.2. Gönderilecek Mali Tablolar ve Raporlar” başlıklı bölümünde de “Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflarca, dönem sonunda düzenlenecek bilanço ve gelir tablosu ile yıllık faaliyetlerin kesin sonuçlarını gösteren kesin bütçenin birer örneğinin, yıllık faaliyet raporu ve yeminli mali müşavirce düzenlenmiş tasdik raporu ile birlikte yılın ilk üç ayı içinde Maliye Bakanlığı’na gönderileceği, faaliyet raporu dışındaki belgelerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili Genel Tebliğ esaslarına uygun olarak yeminli mali müşavire onaylattırılmış olması gerektiği, yeminli mali müşavire onaylattırılmadan gönderilen belgelerin hiç gönderilmemiş sayılacağı” açıklanmıştır.

Bu “Yeminli Mali Müşavirlik Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu”, 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 20. maddesi ile yukarıda sözü edilen Genel Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine bir örneği ekli 24.01.2019 tarih ve YMM-35103374-2019-35-C/04828 sayılı “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi”ne dayanılarak düzenlenmiştir.

III-  HESAP İNCELEMELERİ

A-    YIL İÇİNDE ELDE EDİLEN GELİRLER

Vakfın yasal defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu, inceleme döneminde Resmi Senedinde yazılı amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği görülmüştür. Vakfın gelirleri genel olarak kira, faiz, sosyal faaliyet gelirleri ve şartlı bağışlardan oluşmaktadır.

Vakıfça 2017 yılında elde edilen gelirler, kaynaklarına göre aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

GELİRİN TÜRÜ

TUTARI

Bağış Gelirleri

2.111.058,00

Faiz Gelirleri

75.286,10

Kira Gelirleri

97.041,64

Diğer Gelirler

402,86

T O P   L A M

2.283.788,60

Görüldüğü üzere, Vakıf 2018 yılında 2.283.788,60 TL brüt gelir elde etmiştir.

B-  YIL İÇİNDE YAPILAN HARCAMALAR

Vakfın defter ve belgeleri üzerinde tarafımdan yapılan incelemeler sonucu aynı yıl içinde ana başlıklar itibariyle aşağıdaki harcamaların yapıldığı görülmüştür.

GİDERİN TÜRÜ

TUTARI

Yönetim ve İdame Giderleri

    387.977,95

Amaca Yönelik Giderler

2.128.056,47

TOPLAM

2.516.034,42

Tablolardan da anlaşılacağı üzere, Vakıf Yönetimince yıl içinde yönetim ve idame giderleri ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara 387.977,95 TL, Vakıf amaçlarına yönelik harcamalara ise toplam 2.128.056,47 TL harcama yapılmıştır. Bu suretle yıl içinde yapılan harcamalar toplamı (387.977,95+2.128.056,47=) 2.516.034,42 TL olmuştur.

Buna göre, (2.516.034,42 – 2.283.788,60=) 232.245,82 TL sonraki yıla gider fazlası olarak devretmiştir. Bu fazlalık, aşağıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, tamamen yönetim ve idame giderleri ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara harcanabilecekken harcanmayan kısımdan oluşmaktadır.

2.1-   Yönetim ve İdame Giderleri

4962 sayılı Kanunun 20. maddesine ve 1 Seri Numaralı Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de yapılan açıklamalara göre,yıl içinde elde edilen brüt gelirlerden yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara harcanabilecek tutar brüt gelirlerin (1/3)’ü kadar olup bu da (2.283.788,60x 1/3=)761.262,87 TL’dir.

İnceleme döneminde yönetim ve idame giderlerine 387.977,95 TL harcanmıştır. Bu tutar, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin (387.977,95/ 2.283.788,60=) %16.99’inekarşılık gelmektedir.

Görüldüğü gibi, Vakıf yönetiminin yönetim ve idame giderlerine yasal olarak harcayabileceği tutarın (761.262,87 TL) oldukça altında bir tutarda (387.977,95TL) harcama yaptığı görülmektedir.

Böylece, Vakıf Yönetiminin basiretli bir iş adamı gibi davranması sonucu bu dönemde yönetim ve idame giderlerine harcanabilecekken harcanmayarak vakıf amaçlarına harcanabilecek (761.262,87 – 387.977,95=) 373.284,92 TL tutarında bir ek kaynak yaratılmıştır. Bu tutarın tamamıyıl içinde Vakıf amaçlarına harcanmıştır.

2.2-   Amaca Yönelik Harcamalar

Yukarıda anılan mevzuata göre yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az (2/3)’ünün resmi senette yazılı vakıf amaçlarına harcanması gerekmektedir.

Bu durumda, yıl içinde edilen brüt gelirlerin en az (2.283.788,60 x 2/3=) 1.522.525,74 TL’sinin amaçlarına harcamış olması gerekmektedir.

Bu dönemde, yıl içinde elde edilen gelirlerden Vakıf amaçlarına fiilen harcanan tutar 2.128.056,47 TL’dir. Bu tutar, yasal olarak harcanması gereken tutardan (2.128.056,47 – 1.522.525,74=) 605.530,73TL fazladır.Yukarıda açıklandığı üzere bu tutarın 373.284,92 TL’si, yönetim ve idame giderlerine harcanabilecekken harcanmayan tutarlardan karşılanmıştır.

Amaçlara harcanan miktar, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin (2.128.056,47/ 2.283.788,60=) %93,18’ine karşılık gelmektedir. Görüldüğü üzere, amaçlara yapılan harcama oranı, olması gereken oranın (%66,67) oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Vakfın amaçlarına yönelik harcamalar; Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hizmet kalitesinin artırılması için yapılan tıbbi malzeme alımı, bakım onarım giderleri, burslar, gereksinim duyulan tıbbi personel ücretleri ve fakülteye demirbaş alımı gibi diğer harcamalardan oluşmaktadır.

Bu dönemde, 96 tıp fakültesi öğrencisine toplam 130.950,00 TL burs ödemesi olarak eğitim amaçlı harcama da yapılmıştır.

1-   Yıllık Brüt Gelirler ve Harcamalar İle İlgili Değerlendirme

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Vakfın 2018 yılı brüt gelirleri toplamı 2.283.788,60 TL’dir. Yıl içinde yönetim ve idame giderlerine 387.977,95 TL, amaçlara ise 2.128.056,47 TL olmak üzere toplam (387.977,95 + 2.128.056,47=) 2.516.034,42 TL harcama yapılmıştır.

Raporun (III-A/2) bölümünde yapılan açıklamalardan da görüleceği üzere, önceki yıllarda olduğu gibi örnek bir tutumla bu yıl da yönetim ve idame giderleri ile vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara harcanacak tutarlar en düşük düzeyde tutularak 373.284,92 TLartırılmıştır.Bu tutarın tamamı yıl içinde amaçlara harcanmıştır.

Gerçekleşen bu gelir ve gider durumu, Vakfın vergi muafiyeti koşullarını ihlal etmediğini, aksine amaçların gerçekleştirilmesi bakımından son derece verimli bir yıl geçirdiğini göstermektedir.

Vakfın, tam bir tutarlılık ve kararlılık içinde gerçekleştirdiği bu hizmetleriyle, ülkenin en çok gereksinim duyduğu eğitim ve sağlık konularında oldukça etkin bir şekilde Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı faaliyetleri olduğu açıktır.

IV- SONUÇ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı’nın 2018 yılı faaliyetleri ile hesaplarının tarafımızdan incelenmesi sonucu;

1-    Vakfın, 2018 yılında vergi muafiyeti koşullarını ihlal etmediği,

2-    Vakfın muhasebe kayıtlarının muhasebenin temel ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine uygun tutulduğu ve kayıtların dayanağı olan belgelerin Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun bulunduğu,

3-    Vakfın bu yılda gerçekleştirdiği faaliyetlerle Devletin sağlık ve eğitim alanlarındaki kamu hizmeti yükünü önemli ölçüde azalttığı, tespit edilmiştir.

 Cemali ÖZKAN Yeminli Mali Müşavir

EKLER:

1-    Vakfa Ait 31.12.2018 Tarihli Bilanço

2-    Vakfa Ait 31.12.2018 Tarihli Gelir Tablosu

3-    Vakfa Ait 2018 Takvim Yılı Kesin Bütçesi

4-    YMM Tasdik Sözleşmesi

5-    Faaliyet Belgesi

 

© Copright 2020 cerrahpasatipfakultesivakfi.org.tr
Her Hakkı Saklıdır.

Ana Sayfa   Vakıf Hakkında   Hizmet ve Etkinliklerimiz   Mali Raporlar   Burslar
Vakıf Hakkında Genel Bilgi Eğitim ve Sağlık Mali Müşavir Raporu Başvuru ve Değerlendirme
Hizmet ve Etkinliklerimiz Vakfımız Tarihçesi Hizmetlerimiz Denetim Kurulu Raporu Burs Yönetmeliği
Projelerimiz Resmi Senet Diğer Faaliyetlerimiz Teftiş Raporu Burs Listesi
Mali Raporlar Vakıf Kurucuları     Burs Veren Öğretim Üyeleri
Burslar Mütevelli Heyeti      
Bağış Çeşitleri Yönetim Kurulu      
Eserlerimiz Denetim Kurulu      
Ödüller Kuruluştan Bugüne YK Üyeleri      
İletişim Vakıf Çalışanları      
 
 
 
Yukarı link